Ambassadör

Wat is en ambassadör?

Höyvdsaaklik is en ambassadör en persoon, dee helpt med dat promoten van Amikumu binnen ear lokale gemeynskap. Ambassadörs sint unse lokalen representanten, unse grötsten fäns un supporters.

Wat doit en ambassadör?

Dat hang dår van af, wat se bydrägen köänet. Wy hebbet en antal wysen uplisted, woans unse ambassadörs med uns tosamenwarket Amikumu allerweagens up de werld to promoten.

  1. Se publiceret blogpoosts un YouTube-videos! As eksempel, kyk nå Amikumu: The App Yiddish Speakers have been Waiting for! (Moshe Sherizen) un Auslan: What is Amikumu? (Kiah Morante) un wat noch meyr. Wy hebbet en heyle syde med mediaberichten.

  2. Se poostet lenken in Facebook-gruppen un up ear profilen. Sülvst so en lüt teyken van oapenlike stüt kan veal helpen!

  3. Se vordeylet flyers un spreaket öäver Amikumu in ear lokale språktosamenkumsten. Dit is ouk en fantastiske wyse en lokale gemeynskap up to bowen un wassen to låten.

  4. Se öäversettet de äpp un de websteade nå ear lokale språken. Uns wunsk is de meyrstöäversettede äpp in de werld to warden un wy bruket so veal helpe as möäglik üm dit to berekken.

  5. Se bedet uns en belangryk leid. Wy begrypet, dat elke språke un kultuur anders is. Wy wüllet un bruket dyn råd, woans wy up dat best in dyn gemeynskap ageren köänet.

Wat kryget ambassadörs?

Dår is nich veal, wat wy anbeden köänet vöär dyn wichtige helpe. Lykerveal het dat vorskillen vöärdeylen ambassadör to weasen. Wy bedet ambassadörs mang ander saken unike sammelbåre emblemen in de äpp an. Weas nich skuw un kontakteer uns vöär meyr informationen up help@amikumu.com.